http://www.risk-technologies.comhttp://www.risk-technologies.comhttp://www.steinbeis.dewww.deginvest.de
 
 

Header2_rg_20072008.jpg

DEG projekat ESPRiT

("Enhancing Industrial Safety, Environmental Protection and Risk Management in Serbia by means of dedicated Training, Education and Technology Transfer“)

Unapredjenje industrijske sigurnosti, zaštite životne sredine i upravljanja rizikom u Srbiji putem obuke, obrazovanja i prenosa tehnologije

Projekat ESPRiT ima za cilj poboljšanje industrijske sigurnosti i zaštite životne sredine putem unapređenja upravljanja rizikom u kompanijama, posebno u malim i srednjim preduzećima. U  okviru projekta će biti izgrađena infrastruktura potrebna da se postignu ciljevi projekta, što uključuje obrazovnu infrastukturu, informatičku podršku, lokalne kancelarije i module obuke koji treba da postanu deo obrazovnih programa univerziteta u Srbiji.

Izgrađena infrastruktura treba da pomogne Vladi Srbije, odnosno ministarstvima koja su nadležna za životnu sredinu i obrazovanje, kao i inovacionim centrima pri univerzitetima u Srbiji, da stvore program održivih mera za unapređenje industrijske sigurnosti, zdravlja na radu i zaštite životne sredine.

Ključni elementi koncepta su primena sistema upravljanja rizikom koji je kompatibilan sa normama EU i obrazovanje lica odgovornih za HSE u skladu sa praksom EU i Nemačke. Primena će uzeti u obzir specifične faktore i probleme u Srbiji, kao, na primer, probleme u obrazovanju.

Paralelno sa navedenim aktivnostima, biće stvorena i mreža za diseminaciju i komunikaciju sa javnošću.

Glavni rezultati projekta ogledaće se u 10 obučenih trenera, nekoliko stotina polaznika kurseva (planirano je 800 polaznika), kao i 200 sertifikovanih polaznika. Obuka i sertifikacija će biti u skladu sa kriterijumima EU, a Steinbeis Univerzitet iz Berlina će obaviti sertifikaciju.

Kao merljivi parametri uspešne primene projekta, KPIs (key performance indicators), u najmanje 2 srpske kompanije, bi trebalo da budu poboljšani za 5% kao rezultat projekta. Na ukupnom ekonomskom planu, projekat će voditi porastu atraktivnosti Srbije za inostrane investitore usled povećanja mogućnosti zadovoljavanja kriterijuma koji proističu iz primene propisa EU i izgradnji trajne ponude obuke, kojom će se inženjerima, odnosno odgovarajućim stručnjacima nuditi mogućnost da se,  u skladu sa EU-kriterijumima, dokvalifikuju u inženjere za zaštitu zdravlja, sigurnosti i zaštitu životne sredine (HSE).